ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost BETLER CZ, s.r.o. se sídlem Hornoměcholupská 663/143, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, IČ: 03315878, DIČ: CZ03315878, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229566 a touto společností provozovaný internetový obchod www.BETLERcz. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.BETLER.cz.

Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, znamená podtržení textu informaci o vložení linku na upřesňující nebo doplňující dokument. Takovýto dokument je vždy přístupný i nezávisle na těchto obchodních podmínkách a odkaz na něj je viditelně umístěn na www.BETLER.cz. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou.

Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

2. Objednávka - uzavření smlouvy

2.1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.BETLER.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
2.2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
2.3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
2.4. Objednáním zboží dle bodu 2.2 těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a s prohlášením o ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.BETLER.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
2.5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.
2.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.
2.7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
2.8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky (návrhu smlouvy) internetového obchodu www.BETLER.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to požádá.
2.9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku 2 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.
2.10. Za standardní rozměr se u matrace a roštu rozumí rozměr 90x200 cm, lůžkoviny mají standardní rozměr polštáře 70x90 cm a přikrývku 135x200 cm. Ostatní rozměry jsou vyráběny a upravovány na míru dle přání zákazníka.
2.11. Postele a nábytek se vždy vyrábí a upravuje na přání zákazníka podle zvolených parametrů uvedených u jednotlivých produktů.
2.12. Výjimkou z bodu 2.10. a 2.11. jsou varianty produktů, které jsou označené "skladem". V tomto případě se jedná o standardní provedení výrobku. 

3. Dodací podmínky

3.1. Obvyklá dodací lhůta pro doručení zboží na místo dodání je vždy uvedena u konkrétního výrobku. Tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb převodem z účtu nebo u zboží, u kterého je vyžadována záloha, začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.
3.2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 3.1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit a to bez nároků jakýchkoliv sankcí ze strany zákazníka (slevy, pokuty, újmy ani žádných dalších). V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží a zboží po obdržení v nejkratším možném termínu doručit.
3.3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
3.4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.
3.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
3.6. Doručení zboží znamená převzetí zboží z korby nákladního vozu v blízkosti korespondenční adresy. Součástí dodávky zboží na místo dodání není vynesení, předvedení, instalace, sestavení, odvoz starého nábytku nebo montáž zakoupeného zboží. Tyto "Příplatkové služby" jako montáž postele, vynesení zboží nebo večerní doručení atd. je nutno objednat v nákupním košíku před odesláním objednávky.  
3.7. V případě objednání příplatkové služby se obvyklá dodací lhůta prodlužuje o dobu potřebnou k zajištění provedení příplatkové služby. V takovémto případě je termín dodání a provedení příplatkové služby upřesněn na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
3.8. Při objednání příplatkové služby "montáž postele" je kupující povinen zajistit na domluvený termín montáže místnost a bezproblémový přístup k místnosti, ve které se bude montáž provádět tak, aby bylo možno postel instalovat. Příplatková služba "montáž postele" zahrnuje vynesení zboží a montáž zakoupeného zboží nebo pouze vložení postele (např. čalouněné jednolůžko) na určené místo. Tato služba nezahrnuje žádné další služby a práce (stěhovací služby, stavební činnost, zednické práce atd.), zákazník ručí i za rovnost podlahy na které se bude nábytek montovat, neboť nerovnost povrchu může mít vliv na výslednou montáž a vlastnost výrobků, za kterou prodejce nenese žádnou zodpovědnost a nelze od smlouvy odstoupit. Montáž postele zajišťují dva pracovníci (montéři).
3.9. V případě, že zákazník nepřipraví místnost pro provedení příplatkové služby "Montáž postele" a montáž tak nebudeme moci provést (montáži brání např. stará postel, malé prostory, nevhodnost umístění, nemožnost vynesení atd.), tak se dodané zboží pouze vynese do dostupného místa v domě či bytu a montáž postele je brána jako uskutečněná bez možnosti kompenzace.
3.10. Při objednání příplatkové služby "výnos zboží ke vstupu do bytu/domu" se jedná o službu výnosu zboží ke dveřím. Výnos zboží neobsahuje vložení zboží do místnosti nebo instalaci. Výnos zboží zajišťuje jeden pracovník (řidič) a v případě objemného zboží (postel, skříň nebo více části) je nutná fyzická asistence zákazníka, který i za zboží a jeho manipulací ručí.
3.11. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.
3.12. Dodání zboží na adresu je možné pouze tehdy, pokud je umožněná přístupová cesta pro dodávkové nebo nákladní vozidlo k bytu či domu (adresa dodání). V případě, že zboží nelze doručit po přístupové cestě ať už z důvodu neexistence cesty, nevhodnému terénu, ztíženými podmínkami vytvořenými počasím (sníh, povodeň atd.), vodnímu toku, úzkému intravilánu, neexistenci adresy (neznámá ulice či nepřidělené číslo popisné/evidenční), chatové oblasti či jiné překážce nebo komplikaci, která může ohrozit řidiče na zdraví nebo zapříčinit škody na majetku. Prodejce si vyhrazuje zboží předat na posledním dostupném místě, kde lze zboží dovézt a bezpečně předat.

4. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

4.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. obč. zák.  Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a její doba je 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa info@BETLER.cz. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu. Právo na dodání nové věci, nebo na její výměnu má kupující i v případě odstranitelné vady nebo má kupující právo na přiměřenou slevu. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.
4.2. Záruka na výrobky se nevztahuje na:
4.2.1 Poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění,
4.2.2. odření dřeva špatným zacházením (např. okopáním),
4.2.3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla),
4.2.4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.,
4.2.5. na přirozenou změnu barvy dřeva,
4.2.6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva,
4.2.7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy,
4.2.8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím,
4.2.9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů),
4.2.10. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená),
4.2.11. zjevné vady zboží způsobené přepravou zboží a zjistitelné při předání zboží, které musí zákazník reklamovat přímo s dopravcem/přepravcem při převzetí zboží.
4.3. U výrobků z masivu/lamina je kupující srozuměn s tím, že:
4.3.1. Postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru,
4.3.2. středová lať do postele s jednou výškově nastavitelnou nohou je určena pro umístění lamelového roštu, případně laťkového roštu v rámu, nikoliv pro samostatný laťkový rošt, u kterého dochází k nerovnoměrnému roznesení váhy. Pro samotný laťkový rošt je nutné použít středovou lať se čtyřmi nastavitelnými nohami,
4.3.3. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem, jiným typem materiálu anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny, jiné lamino atd.), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,
4.3.4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. spárovka - průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu/lamina). Použití spárovky - průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu/lamina na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele apod.,
4.3.5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
4.4. U čalouněných postelí je kupující srozuměn s tím, že:
4.4.1. Vadou výrobku není (platí pro čalouněné postele), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena látkou v jiném barevném odstínu anebo může být očalouněna látkou nižší jakosti. U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,
4.5. U lamelových roštů je kupující srozuměn s tím, že:
4.5.1. Lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca 5 cm kratší a o cca 1 cm užší než uvedený rozměr pro správné uložení roštu do rámu postele,
4.5.2. lamelový rošt je určený na používání v suchém prostředí (v obytném interiéru),
4.5.3. na rošty se nesmí stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou,
4.5.4. u polohovacích roštů se musí dbát na to, aby při změně polohy nedošlo ke skřípnutí lůžkovin ani části lidského těla mezi konstrukci roštu,
4.5.5. při manipulaci se rošt nesmí nosit za lamely anebo za středovou příčku,
4.5.6. rám roštu a lamely jsou přírodní materiál, mohou tedy obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci,
4.5.7. lamelový rošt jako výrobek z přírodního materiálu – dřeva - ošetřujte pouze vlhkým hadříkem, rošt se nesmí namáčet,
4.5.8. při vrzání kovaní roštu kování lehce promažte olejem,
4.5.9. u roštu s motorovým pohonem se řiďte návodem k použití.
4.6. U matrací je kupující srozuměn s tím, že:
4.6.1. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení (mimo jiné vyblednutí nebo změnou barev, zvlněním materiálu, apod.), mechanického poškození, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, případně nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem, zvířetem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu, dále v důsledku používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí pro používání zboží, apod. Obdobně za vadu nelze považovat vadu způsobenou přírodními živly, jakož vyšší mocí, vadu vzniklou nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití nebo vadu vzniklou dodatečnou úpravou jakoukoliv osobou odlišnou od prodávajícího, apod.,
4.6.2. za vadu dále nelze považovat proležení (deformaci), které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1010,
4.6.3. za vadu nelze považovat drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek a žmolkování potahu (pro odstranění žmolků můžete použít odžmolkovávač),
4.6.4. za vadu matrace nelze považovat uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat,
4.6.5. za vadu výrobku nelze považovat částečné změknutí a zřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech,
4.6.6. tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 až 3 cm,
4.6.7. barevnost pěn matrací vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejně nebo fotografiím matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností.
4.7. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu reklamační řád internetového obchodu www.BETLER.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
4.8. Zboží vyrobené na zakázku v jiném než standardním rozměru může vykazovat jiný vzhled nebo konstrukční odlišnost než uvedený standardní rozměr, o změně nemusíme zákazníka informovat, dané změny nelze reklamovat
4.9. Prodávající nabízí na svých stránkách i zboží s prodlouženou zárukou delší než 24 měsíců, kterou poskytuje konkrétní výrobce uvedený u produktu za přesně daných podmínek. Pokud je podmínkou získání této prodloužené záruky registrace kupujícího u výrobce (uvedené informace zákazník nalezne v záručním listu, návodu na používání atd. dodaného s výrobkem), musí toto zákazník učinit, jinak mu prodloužená záruka nevznikne. Na matrace se vztahuje prodloužená záruka pouze pokud jsou uložené na výrobky (postelové rošty) od výrobce BETLER nebo HILDING ANDERS, popř. jiných dodavatelů.
4.10. Do reklamace nepřijímáme hygienicky znečištěné zboží (krev, tělní sekrety, pot, neidentifikovatelné znečištění atd.). Matrace nesmí být poslané na reklamaci přehnuté ani srolované nebo mechanicky poškozené jádro matrace, matrace musí být řádně zabalené a v igelitu (ne ve strečové folii) tak, aby přepravou nedošlo k ušpinění nebo jinému poškození reklamovaného zboží.
4.11. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy reklamace byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč s DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Jakmile dosáhne poplatek výše ceny zboží, zboží bude zlikvidováno bez výjimky.
4.12. V případě řešení reklamace přímo u zákazníka může dojít k prodloužení 30ti denní lhůty na odstranění závady, zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na odstoupení od smlouvy.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.0. V období mimořádných opatření (např. pandemie nebo období trvání výskytu nebezpečného viru) nelze vrátit zboží, které není zabalené v igelitovém originálním obalu nebo je z originálního obalu vyňato, popř. tento obal rozbalený nebo poškozen! Jedná se o mimořádné opatření platící pouze v případě, kdy bude na území ČR vyhlášen nouzový stav související s virovou pandemií.
5.1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
5.2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez udání důvodu se děje tak, že kupující tento svůj úmysl sdělí prodávajícímu nejpozději v poslední den, ve kterém tak lze učinit. Může tak učinit telefonicky, písemně či osobně.
5.3. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
5.4. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
5.5. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
5.6. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží hradí, v případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující.
5.7. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
5.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
5.8.1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
5.8.2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
5.8.3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu - výroba na zakázku a atypické rozměry (standradní rozměry upravuje článek 2.10.), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
5.8.4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5.8.5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
5.8.6. softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem),
5.8.7. na zboží dodávané v uzavřeném hygienickém obalu, které spotřebitel z obalu vyňal. Z hygienických a zdravotních důvodů zboží nelze vrátit (matrace, rošty, ortopedické polštáře, lůžkoviny, chrániče, povlečení atd.),
5.8.8. na zboží, které bylo v kontaktu s lidským nebo zvířecím tělem,
5.8.9. na zboží zakoupené v kamenné prodejně/prodejním skladu.
5.9. Prodávající si v níže specifikovaných případech vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady odstoupit od návrhu kupní smlouvy:
5.9.1. U kupujícího, který si jako formu úhrady zvolil bankovní převod a neuhradil kupní cenu v termínu do 7 dní od uskutečnění objednávky,
5.9.2. u kupujícího, který opakovaně nepřebírá objednané zásilky a svým konáním tak způsobuje prodávajícímu škodu.
5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen dárek spolu se zbožím prodávajícímu vrátit, jinak bude hodnota dárku odečtena z vracené kupní ceny.
5.11. Pokud zboží není vrácené v originálním obalu, je zboží automaticky zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 25% z prodejní kupní ceny. U matrací nevrácených v originálním obalu nebo v obalu rozbaleném, automaticky účtujeme nový snímatelný potah dle typu matrace. Snímatelný potah stojí od 1.490,- Kč s DPH až do výše 5.490,- Kč dle konkrétního typu matrace.  
5.12. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a nesmí být použité. Pokud si nejste při volbě např. matrace jisti, zanechte matrace pro vyzkoušení v originálním igelitovém obalu.

6. Výměna zboží

6.0. V období mimořádných opatření (např. pandemie nebo období trvání výskytu nebezpečného viru) nelze vyměnit zboží, které není zabalené v igelitovém originálním obalu nebo je z originálního obalu vyňato, popř. tento obal rozbalený nebo poškozen! Jedná se o mimořádné opatření platící pouze v případě, kdy bude na území ČR vyhlášen nouzový stav související s virovou pandemií.
6.1. Výměna zboží je možná u zboží ve standardním rozměru uvedeného u daného výrobku. Zboží vyrobené na zakázku, dle přání zákazníka nebo zboží označené jako "ATYP" vyměnit nelze.
6.2. Poškozené zboží, zboží zjevně použité nebo zboží, které není kompletní, vyměnit nelze (reklamace zboží řeší článek 4.).
6.3. Výměna zboží ve standardním rozměru za zboží vyrobené na zakázku, dle přání zákazníka nebo zboží označené jako "ATYP", vyměnit lze.
6.4. Veškeré náklady spojené s výměnou zboží (poštovné, balné, doprava atd.) jdou na vrub zákazníka.
6.5. Zákazník je majitelem vraceného zboží, proto musí zajistit, aby zboží bylo doručeno nepoškozené, poškozené zboží odmítneme převzít.
6.6. Výměna zboží dle bodů 6.1 a 6.3 lze zdarma vyměnit v našem skladu.
6.7. Pokud zboží na výměnu není vrácené v originálním obalu, je zboží automaticky zpoplatněno jednorázovou částkou ve výši 25% z prodejní kupní ceny. U matrací na výměnu nevrácených v originálním obalu nebo v obalu rozbaleném, automaticky účtujeme nový snímatelný potah dle typu matrace. Snímatelný potah stojí od 1.490,- Kč s DPH až do 5.490,- Kč dle konkrétního typu matrace.

7. Prohlášení o ochraně osobních údajů  (dále jen prohlášení) a GPDR

7.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
7.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
7.4. Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci objednávky.

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

8.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.BETLER.cz.
9.2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. 2 těchto obchodních podmínek.
9.3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
9.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@BETLER.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.9. Na webových stránkách můžeme využívat následující reklamní systémy a analytické nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik a podobné. Při jejich využití platí, že jde o omezená data bez osobně identifikovatelných údajů.
9.10. Veškeré fotografie zobrazené v eshopu BETLER.cz, jsou propůjčené se souhlasem vlastníka nebo ve vlastnictví obchodní společnosti BETLER CZ, s.r.o., fotografie jsou pouze ilustrativní.
9.10. Texty a fotografie uvedené v eshopu BETLER.cz jsou vlastněny obchodní společnosti BETLER CZ, s.r.o. a nelze je použít na jiných webech nebo zveřejněny jinak, bez souhlasu vlastníka.
9.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
9.12. "Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš eshop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu."
9.13. Při montáži prosíme, aby firemní montážníci nepřišli do kontaktu se zákazníkem na míň než 2 metry (při menší vzdálenosti po nezbytně krátkou dobu).
9.14. Zákazníci mají povinnost nás před závozem nebo vyzvednutí zboží informovat, zda jste v karanténě nebo pokud vykazujete symptomy chřipky, popř. zda jste se vrátili z rizikové oblasti výskytu nebezpečných virů.

Tyto obchodní podmínky byly publikovány dne 10. ledna 2019 v 08:00 hod, od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.

« zpět na seznam článků